JAGUAR F-PACE AȘA CUM ȚI-L IMAGINEZI

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
„JAGUAR F-PACE, AȘA CUM ȚI-L IMAGINEZI”


I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Concursul este organizat de Premium Auto SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești nr.42-44, BANEASA BUSINESS & TECHNOLOGY PARK, Cladirea A, Aripa A2, Biroul B1, Etaj 1, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/12451/2003, cod fiscal RO 15744416 (în continuare „Organizatorul” sau „PA”).

1.2. Prezentul concurs nu este în niciun fel sponsorizat, avizat, susținut, administrat de sau asociat cu Facebook sau Instagram.

1.3. Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament de concurs (denumit în continuare „Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții.

1.4. Regulamentul este disponibil online, în mod gratuit, oricărui participant, pe toată perioada de desfășurare a concursului, pe pagina de internet a Organizatorului https://www.jaguar.ro/. Orice persoană care are nelămuriri sau dorește informații suplimentare cu privire la concurs și la prezentul Regulament, ne poate scrie oricând la adresa: comunicare@jaguar.ro.

1.5. Participanților la prezentul concurs nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare ori de atribuire a premiului.

II. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 16 august 2022, începând cu ora 11:00 - până la data de 16 septembrie 2022, la ora 23:59, pe întreg teritoriul României, in mediul on-line, prin intermediul platformelor Facebook si Instagram, respectiv prin intermediul paginilor:
● Facebook: https://www.facebook.com/JaguarRomania;
● Instagram: https://www.instagram.com/jaguar_romania/

2.2. Înscrierile realizate înainte sau după perioada menționată la art. 2.1 din prezentul Regulament nu vor fi luate în considerare.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE

A. CRITERII DE ELIGIBILITATE

3.1. Pot participa la concurs numai persoanele fizice, cetățeni români, cu domiciliul pe teritoriul României, cu vârsta de minimum 18 ani, împliniți la data înscrierii în concurs.

3.2. Nu pot participa la concurs persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, asociațiile, fundațiile sau alte forme de organizare/asociere colectivă. Nu pot participa la concurs angajații Organizatorului și rudele de până la gradul I inclusiv (copii-părinţi) ale acestora ori persoanele asociate/implicate în organizarea și derularea concursului și rudele acestora de până la gradul I inclusiv.

3.3. Participarea la concurs are valoare de acceptare a prevederilor prezentului Regulament, în mod liber, în afara oricărei constrângeri, și necondiționat. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile și care urmează indicațiile prevăzute de Regulament.

3.4. Organizatorul va elimina/descalifica automat participantul care furnizează date sau informații false, eronate, incomplete sau necorespunzătoare. De asemenea, sunt eliminate/descalificate automat persoanele care se înscriu în concurs folosind o identitate falsă, care nu respectă prevederile Regulamentului ori care apelează la acte/modalități frauduloase de natură a influența concursul. Descalificarea ori eliminarea va interveni inclusiv în situația în care participantul care a săvârșit actele prevăzute de prezentul articol a fost inițial declarat câștigător.

B. ÎNSCRIEREREA ÎN CONCURS

3.5. Pentru a putea participa la concurs, participanții trebuie să dețină un cont activ de Facebook sau Instagram, iar pagina Participantului să fie publică.

3.6. Un participant va avea o singură înscriere validă în concurs pentru efectuarea următoarelor acțiuni, în mod cumulativ:
● Accesează pagina Facebook https://www.facebook.com/JaguarRomania sau pagina Instagram https://www.instagram.com/jaguar_romania/;
● Accesează link-ul către configurator, regăsit în descrierea postarii de concurs.
● Configurează modelul Jaguar dintre cele identificate la adresa https://bit.ly/F-PACE-Configurator
● Trimite configuratia finală și username-ul din Facebook sau Instagram pe adresa comunicare@jaguar.ro.

3.7. Configurațiile participanților vor fi validate manual, prin intermediul comisiei de validare alcătuită din Marketing Specialist și Marketing & Communications Manager. Tragerea la sorți urmând a avea loc doar cu privire la participanții care au o înscriere validă.

3.8. Pentru evitarea oricărui dubiu, un participant are o singură înscriere validă pentru realizarea cumulativă a acțiunilor menționate la art. 3.6. Dacă vor exista mai multe înscrieri din partea aceluiași user, va fi luată în considerare prima înscriere.

IV. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI. VALIDAREA ÎNSCRIERII.

Concursul se va distribui de către Organizator pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/JaguarRomania si pe cea de Instagram https://www.instagram.com/jaguar_romania/, va presupune din partea participantului realizarea acțiunilor prevăzute la art. 3.6 din prezentul Regulament, iar contorizarea și verificarea înscrierilor se va realiza de către Organizator prin intermediul Comisiei de validare conform art.3.7

4.2. Concret, etapele concursului sunt următoarele:
● Participantul vede anunțul/postarea despre concurs pe Facebook si/sau Instagram;
● Participantul accesează anunțul sau postarea pe paginile de Facebook https://www.facebook.com/JaguarRomania sau de Instagram https://www.instagram.com/jaguar_romania/;
● Participantul va accesa link-ul către configurator, regăsit în descrierea postării de concurs.
● Participantul își va configura modelul Jaguar dintre cele identificate la adresa https://bit.ly/F-PACE-Configurator.
● Participantul va trimite configurația finală și username-ul din Facebook sau Instagram pe adresa comunicare@jaguar.ro, în funcție de modelul configurat.
● În urma efectuării acestor acțiuni, Participantul se înscrie în concurs.

4.3. Înscrierea în concurs va face obiectul validării Organizatorului. Validarea înscrierii la concurs presupune verificarea existenței username-ului comunicat și a furnizării configurației finale. În situația în care nu se obține validarea înscrierii, Organizatorul nu va considera respectiva înscriere validă, iar Participantul este descalificat/eliminat din concurs și nu va fi avut în vedere la extragerea câștigătorului.

4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a persoanelor care nu respectă ori ignoră cerințele concursului prevăzute de prezentul Regulament ori care manifestă violență, limbaj neadecvat sau orice alt comportament nepotrivit cu concursul, cu Regulamentul și cu profilul Organizatorului.

V. PREMIUL ACORDAT

5.1. În cadrul prezentului concurs, va fi desemnat, prin tragere la sorți, 1 (unu) câștigător și va fi oferit 1 (unu) premiu, constând în 1 (unul) produs Macheta Jaguar - https://shop.jaguar.com/f-pace-1-18-scale-model-50jddc975bkw.

5.2. Valoarea premiului acordat de către Organizator este de 451.26 lei (TVA inclus).

5.3. Un Participant poate câștiga cel mult un premiu, adică 1 (unul) produs Macheta Jaguar..

5.4. Nu este posibilă înlocuirea premiului cu contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte ori cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți.

5.5. După desemnarea câștigătorilor, Organizatorul nu va fi considerat răspunzător față de participanții câștigători. Răspunderea Organizatorului cu privire la premiul oferit, utilizarea produselor oferite sau conduita beneficiarilor premiilor este exclusă. Pentru informații privind utilizarea produselor oferite, vă rugăm să consultați instrucțiunile oferite de producător.

5.6. Organizatorul nu își asumă angajamentul de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea produsele ce constituie premiile și/sau de a acoperi prejudiciile, de orice natură, produse câștigătorilor prin utilizarea acestora. Fiecare câștigător va utiliza produsul oferit ca premiu pe riscul propriu. În nicio situație Organizatorul nu își poate asuma responsabilitatea pentru eventuale daune directe sau indirecte rezultând din defecțiuni sau vicii ale produsului oferit ca premiu.

VI. PROCEDURA DE DESEMNARE A CÂȘTIGĂTORILOR ȘI DE ACORDARE A PREMIILOR

6.1. Câștigătorii vor fi desemnați dintre participanții care îndeplinesc condițiile și care au respectat instrucțiunile prezentului Regulament, prin tragere la sorți, fără jurizare. În acest sens, după finalizarea concursului, la data de 19 septembrie 2022, vor fi extrași 1 (un) câștigător și 2 (două) rezerve, prin intermediul tool-ului random.org. În acest sens, numele participanților ale căror înscrieri au fost validate vor fi centralizate și numerotate într-un program Excel şi fiecărui participant i se va atribui un număr. Aceste numere vor fi introduse în platforma random.org prin intermediul căreia vor fi extrase, prin tragere la sorți, în mod automat, 3 cifre din numărul total al cifrelor însemnând participanţii. Cifrele extrase vor fi corelate cu cifrele alocate participanților în programul Excel, fiind astfel desemnat un câștigător si două rezerve.


6.2. Câștigătorul va fi anunțat, cel târziu la data de 20 septembrie 2022, ora 16:00, prin următoarele mijloace:
● Prin postarea unui anunț pe pagina de Facebook și/sau de Instagram prin care concursul a fost anunțat;
● Prin transmiterea unui mesaj privat câștigătorului, via Facebook Messenger sau Instagram Direct Message, în cazul în care câștigătorul nu contactează Organizatorul în termen de 24 de ore de la postarea anunțului pe pagina de Facebook și Instagram prin care concursul a fost anunțat

6.3. Validarea premiului se face în urma confirmării celorlalte condițiilor de participare prin conferință online (telefonică sau prin platforma Microsoft Teams) prin care câștigătorul își prezintă actul de identitate pentru a fi vizualizat de un reprezentant al Organizatorului.

6.4. În cazul îndeplinirii tuturor condițiilor de participare, Câștigătorul va comunica Organizatorului codul numeric personal, acesta fiind necesar pentru depunerea declarației privind impozitul datorat pe veniturile din premiile acordate câștigătorilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

6.5. După verificarea identității, câștigătorul va indica adresa la care acesta dorește livrarea premiului. Informațiile privind adresa de livrare a premiului vor fi transmise Organizatorului la adresa de e-mail: comunicare@jaguar.ro, furnizând Organizatorului, totodată, numele complet și numărul de telefon. Premiile vor fi expediate câștigătorilor în termen de 48 de ore de la primirea datelor de expediere din partea câștigătorilor, prin intermediul serviciilor de curierat rapid.

6.6. După primirea premiului, câștigătorul va transmite Organizatorului procesul-verbal de predare-primire a premiului semnat (pus la dispoziție de Organizator la adresa de e-mail menționată la art. 6.5. Costurile de livrare vor fi suportate de Organizator.

6.7. Dacă persoana declarată câștigătoare nu confirmă primirea informațiilor despre câștigarea premiului, nu-și confirmă identitatea și nu oferă Organizatorului informații privind adresa de livrare a premiului, în termen de maximum 24 de ore de la data anunțării câștigătorului (prin prin transmiterea unui mesaj privat), premiul câștigat de persoana în cauză va fi anulat. În astfel de situații, premiul anulat va fi atribuit rezervelor (în funcție de ordinea în care au fost extrase prin intermediul platformei random.org). În acest sens, premiul alocat câștigătorului, dacă este anulat, va fi atribuit primei rezerve. De la data anunțării noului câștigător (prima rezerva), se va calcula un nou termen de 24 de ore înăuntrul căruia noul câștigător va trebui să confirme primirea informațiilor despre câștigarea premiului, să-și confirme identitatea și să ofere Organizatorului informații privind adresa de livrare a premiului. Dacă prima rezervă nu comunică informațiile de mai sus în termenul de 24 de ore, premiul în cauză va fi atribuit celei de-a doua rezerve. Pentru a doua rezervă va curge un nou termen de 24 de ore pentru furnizarea informațiile necesare, conform prezentului articol.

6.8. În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de premiu sau în cazul imposibilității validării premiului conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a câștigului. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv unor alți participanți, în cazul în care nici câștigătorul principal și nici cele două rezerve nu își îndeplinesc obligațiile stipulate în prezentul Regulament.

6.9. Orice eventuală contestație, inclusiv cea privind modul de validare și acordare a premiului, va fi formulată în scris de către participant și transmisă la adresa de e-mail comunicare@jaguar.ro în maximum 48 de ore de la data finalizării concursului. Contestația va fi soluționată în termen de maximum 72 de ore de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de răspunsul primit, se va încerca rezolvarea pe cale amiabilă, iar dacă aceasta nu este posibilă, se va putea adresa instanțelor de judecată competente potrivit legii.

6.10. Organizatorul nu este responsabil pentru eventuale întârzieri în anunțarea câștigătorilor ori în acordarea/livrarea premiilor dacă aceste întârzieri nu depind și nu se află sub controlul Organizatorului.


VII. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

7.1. Dacă este cazul, Organizatorul va calcula și va vira impozitul datorat pe veniturile din premiile acordate câștigătorilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

VIII. LITIGII

8.1. Orice neînțelegeri ivite între Organizator și participanții la concurs vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă soluționarea pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor de judecată competente potrivit legii.

IX. LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte piedici sau dificultăți la înscrierea în concurs, cauzate de conexiunea la internet sau de furnizorul de internet al persoanei care dorește să se înscrie în concurs.

9.2. Organizatorul nu este responsabil de sistările, întreruperile sau disfuncționalitățile generate de furnizorul de internet sau de deținătorii platformelor prin intermediul cărora se desfășoară concursul și nici de blocarea accesului la aceste platforme ori alte erori tehnice sau de altă natură care pot împiedica sau îngreuna înscrierea în concurs în perioada de desfășurare a concursului.

9.3. După livrarea premiilor, Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru alterarea, pierderea sau sustragerea produselor livrate câștigătorilor.

9.4. Participantul își asumă în totalitate răspunderea pentru situațiile în care participarea sa la concurs este invalidată ca urmare a pierderii de către acesta a dreptului de a utiliza platforma Facebook si/sau Instagram.

9.5. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În înțelesul prezentului Regulament, prin forță majoră se înțelege orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator și care îl pune pe Organizator în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament. În caz de forță majoră, Organizatorul va comunica participanților la concurs despre existența acesteia.

X. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Participanții înțeleg că înscrierea în concurs presupune prelucrarea de date cu caracter personal de către Organizator, exclusiv în scopul desfășurării concursului, acordării premiilor și îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege în sarcina Organizatorului.

10.2. Organizatorul se angajează să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și cu prevederile Legii nr. 190/2018.

10.3. Pentru a înțelege ce date prelucrăm, temeiul, scopul și durata prelucrării, precum și care sunt drepturile tale cu privire la prelucrarea de către Organizator a datelor cu caracter personal, te rugăm să consulți Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, atașată prezentului Regulament, în Anexa nr. 1.
Prezentul Regulament conține 1 (una) anexă, ce face parte integrantă din acesta.
Prezentul înscris a fost redactat într-un exemplar original, ce se păstrează în arhiva societății profesionale notariale şi 3 (trei) duplicate, din care s-au eliberat părţii 2 (două) duplicate.


ANEXA NR. 1
NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONCURS: „JAGUAR F-PACE, AȘA CUM ȚI-L IMAGINEZI”


Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit în continuare “GDPR”), prezenta notă de informare vă explică detaliat ce date cu caracter personal prelucrăm, de ce avem nevoie de datele acestea și cum le folosim. Vă rugăm să citiți cu atenție pentru a înțelege ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care noi le prelucrăm și ce acțiuni aveți la îndemână pentru exercitarea acestor drepturi.
Pentru orice informații sau solicitări privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau pentru exercitarea drepturilor în calitate de persoană vizată, puteți utiliza următoarele coordonate ale Responsabilului cu Protecția Datelor:
Denumire și Adresa poştală: ITH Management Office S.R.L., Bucureşti, Sectorul 1, Şos. Nordului, nr. 24 - 26;
Adresa electronică: dataprotection@jaguarlandrover.ro


I. IDENTITATEA OPERATORULUI

Concursul este organizat și desfășurat de Premium Auto S.R.L., cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești nr.42-44, BANEASA BUSINESS & TECHNOLOGY PARK, Clădirea A, Aripa A2, Biroul B1, Etaj 1, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/12451/2003, cod fiscal RO 15744416 (denumită în continuare „Operatorul” sau “Organizatorul”).

II. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CADRUL CONCURSULUI

Operatorul prelucrează numai acele date cu caracter personal necesare pentru organizarea și desfășurarea Concursului, dar și pentru respectarea cerințelor legale, respectiv:
a. Pentru ca participantul să poată fi identificat în cazul în care va fi ales câștigător și pentru a valida participarea la concurs, conform regulamentului oficial, la înscrierea în concurs vom colecta următoarele date cu caracter personal: numele de utilizator folosit pe Facebook și/sau Instagram, adresa de e-mail, modelul configurat.
b. Atunci când validăm înscrierile în concurs pentru extragerea câștigătorului, verificăm existența contului de utilizator pe Facebook/Instagram, caz în care prelucrăm următoarele date cu caracter personal: numele de utilizator folosit pe Facebook/Instagram, respectiv transmiterea configurației pe adresa noastră de e-mail.
c. Pentru extragerea câștigătorului, numele participanților ale căror înscrieri au fost validate vor fi centralizate și numerotate într-un program Excel şi fiecărui participant i se va atribui un număr. Aceste numere vor fi introduse în platforma random.org prin intermediul căreia vor fi extrase, prin tragere la sorți, în mod automat, 3 cifre din numărul total al cifrelor însemnând participanţii. Cifrele extrase vor fi corelate cu cifrele alocate participanților în programul Excel, fiind astfel desemnat un câștigător si două rezerve. Astfel, vom prelucra: numele și numărul unic alocat.
d. Pentru anunțarea câștigătorului, vom publica pe pagina concursului numele de utilizator folosit pe Facebook/Instagram și premiul câștigat.
e. Pentru validarea premiului și a condițiilor de participare, mai exact vârsta participantului și domiciliul, vom vizualiza datele de identificare ale câștigătorului. Subliniem faptul că nu vom păstra copii ale actului de identitate.
f. Pentru livrarea premiului, în cazul în care acesta a fost validat, vom prelucra adresa de livrare, numele și prenumele, precum și numărul de telefon.

Toate aceste prelucrări vor avea loc în contextul derulării Concursului „JAGUAR F-PACE, AȘA CUM ȚI-L IMAGINEZI” potrivit regulamentului de participare. Regulamentul are natura unui contract încheiat între Organizator și participant, astfel încât temeiul legal al prelucrării este reprezentat de executarea unui contract, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR.
g. Având în vedere obligațiile fiscale privind impozitul datorat pe veniturile din premiile acordate câștigătorilor, vă vom prelucra numele, prenumele, codul numeric personal și valoarea premiului pentru a depune declarațiile fiscale necesare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR.

De asemenea, menționăm faptul că, în anumite cazuri, datele cu caracter personal indicate mai sus, vor fi prelucrate și în următoarele scopuri:
h. raportarea către autorități conform obligațiilor legale pe care le avem, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR;
i. gestionarea sistemelor IT (tehnologia informației), cum ar fi asigurarea mentenanței și realizarea auditurilor de securitate asupra rețelelor noastre IT, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR, în vederea atingerii interesului nostru de a asigura buna funcționare a sistemelor IT;
j. soluționarea reclamațiilor, solicitărilor și/sau disputelor, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR, în vederea atingerii interesului nostru legitim de a vă respecta drepturile pe care le aveți, precum și de a ne apăra drepturile în contextul unor contestații sau litigii.

III. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite, strict în măsura în care este necesar pentru scopurile detaliate anterior sau în cazurile în care acest lucru este cerut de lege, către următoarele categorii de destinatari care pot avea calitatea de operatori independenți/operatori asociaţi sau persoane împuternicite, după caz:
a. Furnizorii noștri de servicii, cum ar fi: servicii de administrare și consultanță în afaceri, servicii privind protecția datelor cu caracter personal, servicii de mentenanță a sistemelor informatice, servicii de cloud, servicii de marketing, servicii de comunicare, servicii de arhivare, curieri.
b. Consultanți externi pe care îi contactăm în situații specifice (spre exemplu, avocați, consultanți fiscali, experți, alți consilieri).
c. Autorități și organisme publice, respectiv organe de cercetare și instanțe de judecată, în măsura în care transmiterea datelor către aceștia este impusă de lege și/sau este necesară în caz de litigiu sau de soluţionare a unei dispute, precum şi în cazul unor controale în care avem obligaţia de a le pune la dispoziţie (spre exemplu, autorități fiscale, ANSPDCP).
d. Persoane expres indicate de dumneavoastră.
e. Terți achizitori, în măsura în care activitatea noastră ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi legate în mod inerent de activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.
f. Platformele Facebook și Instagram.
În acest caz, înainte de a vă înscrie în concurs, vă rugăm să consultați politicile lor de confidențialitate:

Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation)
Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)

IV. TRANSFERURI CĂTRE ȚĂRI TERȚE SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

Ca regulă, nu vom transfera în mod intenționat datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. În situații de excepție și doar dacă este necesar, transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European se va face doar cu aplicarea unor măsuri de protecție adecvate conform prevederilor legale specifice în materia protecției datelor cu caracter personal și cu informarea dumneavoastră corespunzătoare.

V. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Operatorul prelucrează datele cu caracter personal atât timp cât este necesar îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, respectiv pentru respectarea și executarea regulamentului oficial al concursului, urmând ca ulterior finalizării acestuia, datele să fie arhivate potrivit termenelor de prescripție sau obligațiilor legale pe care le avem. Ulterior expirării acestor termene, datele vor fi șterse din evidența Operatorului și/sau vor fi luate măsuri pentru anonimizarea acestora, astfel încât identificarea participanților să nu mai fie posibilă.

VI. DREPTURI

Cu excepţia situaţiilor în care legea națională/europeană sau GDPR prevede contrariul, aveţi următoarele drepturi:
a. Dreptul de a fi informat, aşa cum se întâmplă în această Notă de Informare.
b. Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum şi accesul la acestea şi furnizarea de informaţii despre modul de prelucrare.
c. Dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte şi/sau la completarea datelor incomplete.
d. Dreptul la ştergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a ne solicita ştergerea fără întârzieri nejustificate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale.
e. Dreptul la restricţionarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumnevoastră contestaţi exactitatea datelor cu caracter personal ale dumneavoastră (ii) prelucrarea este ilegală şi vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea prelucrării, (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, (iv) v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
f. Dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepţia cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a vă prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
g. Dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dvs. de a primi datele cu caracter personal ale dumneavoastră, pe care ni le-aţi furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, precum şi dreptul de a trimite aceste date unui alt operator.
h. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează în mod similar, cu excepţia cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege.
i. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la adresa poștală b-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, 010336 București sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

Daca nu vă doriți ca Operatorul să prelucreze datele cu caracter personal, vă rugăm să nu vă înscrieți în concurs și să nu transmiteți către noi solicitări, date și/sau documente care conțin date cu caracter personal. Vă informăm faptul că, în măsura în care doriți să participați la concurs, este necesară prelucrarea datelor dvs conform celor indicate mai sus.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, pentru exercitarea drepturilor de mai sus ne puteți contacta utilizând coordonatele unice de contact indicate mai sus. Fiecare solicitare va fi analizata în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o luna. În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(a) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către ANSPDCP. De asemenea, puteți Să vă adresați si instanțelor de judecata competente.