Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Transmiterea comunicărilor comerciale (marketing direct) și sondaje

PREMIUM AUTO S.R.L., cu sediul în București, Șos. București-Ploiești nr. 42-44, Corp B1, Clădirea A, Aripa A2, Etaj 1, Biroul B1, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12451/2003, având Cod Unic de Identificare RO 15744416, importator oficial al mărcilor JAGUAR & LAND ROVER în România, în calitate de operator de date cu caracter personal („Operatorul”), prelucrează datele dvs. cu caracter personal, în contextul manifestării interesului dvs. față de produsele și/sau serviciile JAGUAR & LAND ROVER, conform celor descrise în continuare.


Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate atunci când alegeți să completați formularele de consimțământ puse la dispoziție de noi direct sau prin intermediul dealerilor din rețeaua noastră, prin care vă exprimați opțiunea cu privire la:

(i) primirea de comunicări comerciale transmise de către Operator sau de către producătorul Jaguar Land Rover Ltd;

(ii) contactarea dvs. dvs. de către Operator și/sau producătorul Jaguar Land Rover Ltd. în vederea transmiterii de sondaje de satisfacție în legătură cu serviciile prestate sau produsele furnizate de către distribuitorii sau reparatorii (service) mărcilor JAGUAR & LAND ROVER; vă putem contacta direct, sau prin intermediul unui furnizor specializat în efectuarea de sondaje, care acționează în numele nostru. Activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt desfășurate de către Operator în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”) și a celorlalte reglementări aplicabile în materie.


1. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR ȘI TEMEIURILE JURIDICE APLICABILE

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal completate de dvs. în formularele aferente exprimării opțiunilor pentru marketing direct și/sau sondaje de opinie (respectiv: nume, prenume, adresă e-mail, nr. telefon) pentru:

a) transmiterea de comunicări comerciale, de către importatorul PREMIUM AUTO S.R.L., prin email, SMS sau alte mijloace care nu implică un operator uman;

b) transmiterea de comunicări comerciale, de către producătorul Jaguar Land Rover Ltd, prin email, SMS sau alte mijloace care nu implică un operator uman;

c) contactarea dvs. dvs. de către Operator și/sau producătorul Jaguar Land Rover Ltd. în vederea transmiterii de sondaje de satisfacție în legătură cu serviciile prestate sau produsele furnizate de către distribuitorii sau reparatorii (service) mărcilor JAGUAR & LAND ROVER; vă putem contacta direct, sau prin intermediul unui furnizor specializat în efectuarea de sondaje, care acționează în numele nostru.


Conținutul comunicărilor comerciale și sondajele pot avea ca obiect produse și servicii comercializate sub oricare din cele două mărci JAGUAR sau LAND ROVER. Toate activitățile menționate mai sus sunt realizate în temeiul consimțământului dvs., exprimat distinct, granular, cu ocazia completării formularului privind marketing direct / sondaje.


Consimțământul dvs. poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate înaintea retragerii acestuia, prin accesarea secțiunii dedicate din website-urile JAGUAR & LAND ROVER sau a linkurilor de dezabonare incluse la finalul mesajelor primite. Pentru a vă retrage consimțământul prin intermediul formularului online dedicat, este necesar să parcurgeți o serie de pași de autentificare ce presupun validarea adresei dvs. de e-mail cu care v-ați abonat la comunicări. De asemenea, prin aceeași metodă vă puteți rectifica sau actualiza datele de contact.


Retragerea consimțământului nu va afecta furnizarea de către Operator, dealerii/reparatorii din rețea sau producătorul Jaguar Land Rover Ltd. a produselor sau serviciilor pe care le-ați solicitat, însă ne va împiedica să vă mai transmitem comunicări comerciale privind cele mai noi oferte pentru produsele și serviciile JAGUAR & LAND ROVER.


De asemenea, în temeiul interesului nostru legitim, vom păstra dovezi privind formularele completate de dvs. și opțiunile exprimate pentru a putea demonstra respectarea cerințelor legislației aplicabile prelucrării datelor personale și comunicărilor comerciale.


Vă rugăm să aveți în vedere că Operatorul poate prelucra date despre dvs. și în alte scopuri, în funcție de interacțiunea pe care o aveți cu acesta sau cu rețeaua de distribuție și service Jaguar & Land Rover (spre exemplu, prelucrări de date în vederea efectuării de test drive, a gestionării activității de vânzare, transmiterea de oferte de preț, gestionarea obligațiilor de garanție etc.). Informații privind aceste activități de prelucrare a datelor sunt furnizate separat, prin alte documente puse la dispoziție de Operator sau de distribuitorii / reparatorii autorizați din rețeaua JAGUAR & LAND ROVER (spre exemplu, politicile de confidențialitate sau cele privind protecția datelor personale disponibile pe website-urile Jaguar și Land Rover).


2. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare prevăzute în prezenta Notă de informare, Operatorul poate dezvălui datele dvs. cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari:

a) Producătorul Jaguar Land Rover Ltd, care vă poate transmite comunicări în baza consimțământului dvs.;

b) Parteneri contractuali și prestatori de servicii ai Operatorului (inclusiv împuterniciți); acești parteneri sunt: dealerii (distribuitori sau reparatori auto) parte din rețeaua JAGUAR & LAND ROVER în România, furnizorul serviciilor de realizare de sondaje de satisfacție, producătorul Jaguar Land Rover Ltd., furnizori de servicii IT și/sau de mentenanță a sistemelor informatice, servicii de hosting, servicii de marketing, servicii de consultanţă externalizate, inclusiv responsabilul cu protecţia datelor, etc.;

c) Furnizorul sistemului informatic de gestionare a activității de vânzări și a evidențelor privind opțiunile exprimate pentru comunicări comerciale (marketing direct) și sondaje;

d) Autorități publice, auditori financiari sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Operatorului. Aceste autorități publice sau instituții pot fi: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Agenția Național de Administrare Fiscală sau alte autorități cu competența de a verifica bazele de date ale Operatorului;

e) Pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Operatorului sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată, avocați, notari, executori judecătorești;

f) Terți achizitori, în măsura în care activitatea Operatorului ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.


Datele cu caracter personal pe care Operatorul le divulgă terților sunt limitate la informațiile minime, în funcție de necesitatea dezvăluirii acestora și cu impunerea în sarcina terților împuterniciți a anumitor obligații raportat la prelucrarea datelor, precum obligația de a nu utiliza datele cu caracter personal în niciun alt scop decât cel pentru care le-au fost dezvăluite. Astfel, Operatorul depune toate eforturile pentru a se asigura că toți destinatarii datelor cu caracter personal respectă obligațiile privind siguranța și securitatea datelor.


3. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Ca regulă, pentru activitățile de prelucrare descrise mai sus, Operatorul nu va transfera datele dvs. cu caracter personal în afara Spațiului Economic European.


Cu titlu de excepție, datele dvs. pot fi transferate către producătorul Jaguar Land Rover Ltd., al cărui sediu se află în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Garanția protecției datelor personale în acest caz este reprezentată de decizia de adecvare adoptată de Comisia Europeană cu privire la teritoriul Regatului Unit.


4. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare prevăzute în această Notă de informare, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare, precum și în conformitate cu politicile interne și cu obligațiile legale care revin Operatorului, inclusiv cele privind arhivarea.


Datele cu caracter personal prelucrate pentru scopurile prevăzute în această Notă de informare vor fi prelucrate pentru o perioadă de 5 ani sau până la retragerea consimțământului (în funcție de care moment intervine primul). Dovada consimțământului exprimat şi perioada de valabilitate a acestuia va necesita stocarea dovezilor privind opţiunile exprimate și a datelor cu caracter personal cuprinse în acestea pentru o perioadă de încă 3 ani de la data expirării valabilității / retragerii consimțământului.


Când se apropie data expirării valabilității opțiunilor exprimate, vă vom putea contacta pentru a vă solicita actualizarea preferințelor.


Dacă utilizăm un serviciu de automatizare a sondajelor, vom păstra dovada trimiterii timp de 3 ani de la fiecare sondaj.


Odată ce perioadele de prelucrare indicate mai sus expiră, iar Operatorul nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile Operatorului, care pot implica anonimizarea sau distrugerea acestora. De asemenea, vom lua toate măsurile rezonabile pentru a asigura ștergerea datelor cu caracter personal transmise terților sau devenite publice în scopurile menționate în prezenta Notă de informare.


5. LUAREA DECIZIILOR ÎN MOD AUTOMAT ȘI CREAREA DE PROFILURI ÎN MOD AUTOMAT

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale exclusiv automatizate care să aibă efecte juridice sau alte efecte semnificative asupra dvs.


În cazul în care v-ați exprimat interesul pentru una din mărcile Jaguar sau Land Rover, sau pentru un anumit model de autovehicul Jaguar sau Land Rover, vă vom putea transmite și comunicări comerciale relevante pentru interesul manifestat de dvs. în interacțiunea cu noi sau cu dealerii din rețeaua noastră. Realizăm această activitate în baza interesului nostru legitim de a optimiza rezultatele campaniilor de marketing și de a vă oferi informații relevante pentru produsele dvs. preferate.


6. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Operatorul evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.


7. DREPTURILE DVS. ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR

În contextul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a) Dreptul de a fi informat: Operatorul facilitează acest drept prin punerea la dispoziție a acestei Note de informare, precum și a altor informări punctuale atunci când vă solicită datele personale.

b) Dreptul de acces la datele cu caracter personal care vă privesc: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Operator și, în caz afirmativ, de a avea acces la acestea și de a obține informații cu privire la prelucrare, în condițiile art. 15 din GDPR.

c) Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal, în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete, în condițiile art. 16 din GDPR.

d) Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita Operatorului ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul dvs., iar dvs. vă retrageți consimțământul și nu există alt temei legal pentru a continua prelucrarea, (iii) vă exercitați dreptul de a vă opune (acolo unde este aplicabil), iar Operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română.


Vă rugăm să aveți în vedere că dreptul la ștergere nu este unul absolut și vom putea continua prelucrarea datelor dvs. personale atunci când condițiile de mai sus nu sunt aplicabile sau când prelucrarea este necesară pentru (i) exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare, (ii) respectarea unei obligații legale, (iii) arhivarea în interes public sau (iv) constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

e) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dvs. aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

f) Dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul acordat; acest drept se exercită prin metodele descrise în prima secțiune a acestei Note de informare.

g) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interesul legitim al Operatorului. Vă rugăm să aveți în vedere că, inclusiv în cazul exercitării dreptului de opoziție, vom putea prelucra în continuare datele dvs. personale dacă demonstrăm că drepturile și libertățile dvs. nu prevalează asupra interesului nostru legitim.

h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice asupra dvs. sau care vă afectează în mod similar într-o manieră semnificativă.

i) Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat Operatorului într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate.

j) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau a altei autorități de supraveghere competente.


Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, inclusiv pentru exercitarea drepturilor dvs., puteți adresa oricând o solicitare în scris către Responsabilul cu protecția datelor personale, folosind datele de contact indicate mai jos.


Vă rugăm să aveți în vedere că, dacă există neclarități cu privire la identitatea dvs. în calitate de persoană vizată, Operatorul poate solicita informaţii suplimentare pentru confirmarea identităţii solicitantului.


8. MODALITATEA DE CONTACT

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu acest document sau prelucrarea datelor dvs. către Responsabilul cu Protecția Datelor, care poate fi contactat folosind următoarele coordonate:

ITH MANAGEMENT OFFICE S.R.L

Șoseaua Nordului nr. 24-26, Sector 1, București

contact: dataprotection@jaguarlandrover.ro

tel. 0214312149


9. DISPOZIȚII FINALE

Operatorul poate modifica oricând această Notă de informare și o va aduce la cunoștința persoanelor vizate prin orice mijloace adecvate care asigură comunicarea cu acestea. Informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal detaliate în cuprinsul acestei Note de informare se completează cu orice alte informări puse la dispoziție de către Operator.


În cazul în care Operatorul va intenționa să prelucreze datele dvs. cu caracter personal și în alte scopuri decât cele prevăzute în această Notă de informare care nu sunt compatibile ori conexe celor inițiale, veți fi informat în prealabil și vi se vor furniza toate informațiile relevante conform GDPR.


Aplicabilă de la data 21.07.2023